Obchodná ulica - ôsmy Obchodná ulica - Deviaty Obchodná ulica - Jedenasty Obchodná ulica - Traja - selfie
Novinky

SATELIT


výstavný a informačný bod SCD 

Výzva na podávanie projektov do Satelitu
 

 

Slovenské centrum dizajnu vyzýva kurátorov, dizajnérov a dizajnérske štúdia a školy
na podávanie výstavných projektov do Výstavného a informačného bodu SATELIT na rok 2014.
Nová uzávierka podávania výstavných projektov je 31. októbra 2013.
SATELIT je výstavný priestor určený na prezentáciu priemyselného, grafického a autorského dizajnu.
Pri výbere víťazných projektov budú uprednostňované projetky prezentujúce tvorbu viacerých dizajnérov
či štúdií pred monografickými výstavamia a projekty viaczdrojového financovania.
Výzva je otvorená i pre študentské projekty. Víťazné projekty vybrané odbornou komisiou
budú zaradené do výstavného plánu SATELITU na rok 2014.

  

Podmienky:
- výzva sa vzťahuje len na profesionálnych dizajnérov (študentov a absolventov vysokých škôl
so zameraním na dizajn), môžu byť aj zo zahraničia
  - uprednostňované budú projekty s viaczdrojovým financovaním
  - k projektom vybraným na realizáciu bude so žiadateľom uzatvorená zmluva, v ktorej sa zmluvné strany
zaviažu k plneniu dohodnutých podmienok

K zaslaným projektom treba pripojiť:
- popis projektu
  - životopis
  - požiadavky na technické zabezpečenie
  - portfólio alebo obrazová dokumentácia predkladaného projektu
Slovenské centrum dizajnu poskytne:
   - výstavný priestor SATELIT v Hurbanových kasárňach, Kollárovo nám. 10 v Bratislave
   - technické vybavenie v rámci možností SCD
   - PR projetku prostredníctvom rozsiahlej databázy kontaktov a webovej stránky www.scd.sk
   - oficiálne potvrdenie partnerstva SCD pri získavaní grantov a iných foriem spolufinancovania
   - stráženie výstavného priestoru po dobu trvania výstavy
Projekty zasielajte poštou na adresu:
Slovenské centrum dizajnu, Jakubovo námestie 12, P. O. BOX 131, 814 99 Bratislava
alebo e-mailom: satelit@sdc.sk

O výsledkoch budú úspešní uchádzači informovaní do štyroch týždňov od zasadnutia komisie.


Viac informácií

 

  

Bližšie informácie o tejto prevádzke nájdete TU

 

REKLAMA


Partneri

Partneri
Partneri   PartneriPartneri
Partneri Partneri Partneri Partneri
 
Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri
 
Partneri Partneri Partneri Partneri